แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/12/2021
ปรับปรุง 19/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 13445
Page Views 22082
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 ธ.ค. 64 ถึง 25 ธ.ค. 64 อบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการศึกษา
หอประชุมทองกวาว โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
04 ม.ค. 65 ถึง 07 ม.ค. 65 วันที่ 4-7 ม.ค. 65 นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์

วันที่ 4-7 ม.ค. 65 นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ (30 ธ.ค.64)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 ม.ค. 65 ถึง 14 ม.ค. 65 วันที่ 12-14 ม.ค. 65 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์/เสื้อเหลืองรร. พร้อมใส่ผ้าผูกคอและหมวกจิตอาสา 4 กลุ่มบริหารงาน
13 ม.ค. 65 วันที่ 13 ม.ค. 65 ครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ศรร. ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
ครูและบุคลากร ศึกษาดูงาน ศรร. ที่โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง/ผ้าบาติกโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ
18 ม.ค. 65 ครูสมชัย ลีสุรพงศ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติรับงบประมาณจาก สปสช. ที่อบต.สินปุน แทนผู้อำนวยการ
ครูสมชัย ลีสุรพงศ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อขออนุมัติรับงบประมาณจาก สปสช. ที่อบต.สินปุน แทนผู้อำนวยการ
องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน/ชุดสุภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน (สปสช.)
20 ม.ค. 65 วันที่ 20 ม.ค. 65 รับการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสพม.ตงกบ.
รับการนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชี้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) จากสพม.ตงกบ.
ห้องสมถวิล โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ จังหวัดกระบี่ 4 กลุ่มบริหาร
24 ม.ค. 65 ถึง 26 ม.ค. 65 ครูแกนนำศรร.โรงเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ครูแกนนำศรร.โรงเรียนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษ
อาคารรวงผึ้ง โรงเรียนพนมเบญจา โรงเรียนพนมเบญจา
01 ก.พ. 65 ถึง 28 ก.พ. 65 เปิดระบบวัดผล SGS ก่อนกลางภาค
- เปิดระบบวัดผล SGS ก่อนกลางภาค
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 ก.พ. 65 ถึง 10 ก.พ. 65 สอนเสริม (O-NET) ม.3
- สอนเสริม (O-NET) ม.3
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
08 ก.พ. 65 ครูส่งการแก้ 1/2564 ม.3 และ ม.6
- ครูส่งการแก้ 1/2564 ม.3 และ ม.6
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
10 ก.พ. 65 ถึง 13 ก.พ. 65 ครูและบุคลากรกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19
- 10-13ครูและบุคลากรกักตัวตามมาตรการป้องกันโควิด-19
บ้านของตนเอง กลุ่มบริหาร
13 ก.พ. 65 ม.3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564
ม.3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564
สถานจัดสอบ O-NET สทศ.
14 ก.พ. 65 ครูมาปฏิบัตหน้าที่ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการ กิจกรรม.ศรร.
- ครูมาปฏิบัตหน้าที่ตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการ กิจกรรม.ศรร.
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหาร
16 ก.พ. 65 อบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ"

 โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมครู สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ"

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00-12:00 น.

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ ศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
17 ก.พ. 65 ถึง 18 ก.พ. 65 17 -18 กพ 65 ผอ.สาคร และ อ.จรวยพรรณ เข้ามาแนะนำ/ตรวจแผนของฐานกิจกรรมทั้งหมด
- 17 -18 กพ 65  ผอ.สาคร และ อ.จรวยพรรณ เข้ามาแนะนำ/ตรวจแผนของฐานกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหาร
17 ก.พ. 65 ประชุมโครงการของสปสช. ที่อบต.สินปุนฯ เวลา 09.30 น.
- ประชุมโครงการของสปสช. ที่อบต.สินปุนฯ เวลา 09.30 น.
อบต.สินปุน สปสช.สินปุน
19 ก.พ. 65 อบรมวPAกับสถาบันพว.ตามหนังสือแจ้งจากเขต ที่ ศธ 04302/ว278 ลงวันที่ 24 มกราคม 2565
อบรมวPAกับสถาบันพว.ตามหนังสือแจ้งจากเขต ที่ ศธ 04302/ว278 ลงวันที่  24  มกราคม 256 ในระบบ ZOOMchrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fpnb.mreschool.net%2FeOffice%2Finbook%2F657_files%2Fbook2565%2F2565-01%2Fattach_files%2F256501250078-0.pdf&clen=94249&chunk=true
ระบบ zoom/ชุดสุภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
21 ก.พ. 65 ถึง 25 ก.พ. 65 ม.3 และ ม.6 แก้ (กรณีพิเศษ)
- ม.3 และ ม.6 แก้ (กรณีพิเศษ)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
22 ก.พ. 65 รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
รับการประเมินกลุ่มยุวเกษตรกรระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2565
ห้องประชุมสมถวิล โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ เกษตรอำเภอเขาพนม&กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
26 ก.พ. 65 ถึง 27 ก.พ. 65 ม.6 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564
ม.6 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564
สถานที่จัดสอบ O-NET สทศ.
01 มี.ค. 65 เปิดระบบ SGS หลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
เปิดระบบ SGS หลังกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 มี.ค. 65 ถึง 04 มี.ค. 65 สำรวจตารางสอบ มส. และวิชาเรียน
- สำรวจ/จัดตารางสอบ 2/2564
- สำรวจไม่สิทธิ์สอบ (มส.)
- สำรวจวิชาเรียน ปีการศึกษา 1/2565
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 มี.ค. 65 ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
หอประชุม โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 มี.ค. 65 ถึง 11 มี.ค. 65 ส่งต้นฉบับ/สำเนา/จัดข้อสอบ
- ส่งต้นฉบับ/สำเนา/จัดข้อสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2565
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
08 มี.ค. 65 ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ภาคเรียนที่ 2/2564
- ประกาศรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ (มส.) ภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 มี.ค. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565
- รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
14 มี.ค. 65 ถึง 18 มี.ค. 65 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น
- สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2564 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
01 เม.ย. 65 ม.3 และ ม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบ (รอบ1)
- ม.3 และ ม.6 รับเอกสารหลักฐานการจบ (รอบ1)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
02 เม.ย. 65 รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 (ใหม่)
- รายงานตัว/มอบตัว/ประชุมผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 (ใหม่)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
04 เม.ย. 65 ตรวจ ปพ.5 ม.1,2,4 และ ม.5
- ตรวจ ปพ.5 ม.1,2,4 และ ม.5
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
07 เม.ย. 65 ส่ง ปพ.5 และ นักเรียนรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
- ส่ง ปพ.5 ม.1,2,4 และ ม.5
- ม.1,2,4 และ ม.5 รับผลการเรียน (ปพ.6)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
08 เม.ย. 65 ประชุมผู้ปกครอง/พร้อมรับภาระงานแก้ ม.3 และ ม.6 (รอบ2)
- ประชุมผู้ปกครอง/พร้อมรับภาระงานแก้ ม.3 และ ม.6 (รอบ2)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 เม.ย. 65 ถึง 08 พ.ค. 65 ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
- ปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
09 พ.ค. 65 ถึง 11 พ.ค. 65 ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 (จบรอบ2) ส่งภาระงานแก้ ครูส่งผลการแก้ ม.3 และ ม.6
- ประชุมผู้ปกครอง ม.3 และ ม.6 (จบรอบ2) พร้อมส่งภาระงานแก้
- ครูประจำวิชา ส่งผลการแก้ ม.3 และ ม.6 ให้วิชาการ
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
12 พ.ค. 65 อนุมัติจบ (รอบ2) ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 (ใหม่)
- อนุมัติจบ (รอบ2) ของนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 (ใหม่)
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
13 พ.ค. 65 ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 2) รับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 (ใหม่)
- ม.3 และ ม.6 (จบรอบ 2) รับเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา 
- ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 (ใหม่)

โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
16 พ.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น
- เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทุกระดับชั้น
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กลุ่มบริหารวิชาการ
จัดทำโดย นายสมชัย ลีสุรพงศ์
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่